Sistem Administratoru
 
JOB TITLE: Sistem Administratoru
EMPLOYER: Nar DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2017-07-21 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2017-08-20

Nar telekommunikasiya xidmətlərini təmin edən şirkət olaraq öz fəaliyyətinə 2007-ci ildə başlamışdır. Biz abunəçilərimizi innovativ və daha asan ünsiyyət vasitələri  ilə təmin etmək üçün davamlı olaraq şəbəkəmizi təkmilləşdiririk.

Nar peşəkar inkişaf və karyera yüksəlişinə nail ola biləcəyiniz bir iş yerdir. Əməkdaşlarımızın fərdi və  peşəkar inkişafı üçün şirkətimiz lazımı şərait yaradır. Peşəkar mühit, səmimi, mehriban kollektiv, maraqlı sosial layihələr və korporativ tədbirlər şirkətimizi fərqləndirən amillərdəndir.
Şirkətimiz aşağıdakı vəzifə üzrə uğurlu namizəd axtarışındadır.

Sistem Administratoru

Əsas vəzifə və öhdəliklər:

• Radiusun konfiqurasiyası və  istismarı
• Serverlərin əməliyyat sisteminin administratorluğu, şərti Access Sisteminin administratorluğu,  sənədləşmənin idarə olunmas, layihə planlarının hazırlanmasına dəstək olmaq, məlumatların mübadiləsi, layihələrin idarə olunması və icrası.
• Həllərin arxitekturasının hazırlanmasında iştirak etmək
• İnput data-nın uyğunlaşdırılması və optimizasiyası
• Müştəri ehtiyaclarının dəqiqləşdirilməsi prossesində iştirak etmək
• Bag-ların həll olunması və məhsulların təkmilləşdirilməsi.
• Biznesə Dəstək Sistemlərinin əməliyyatlarında iştirak etmək
• Layihə ürzə gözləntilərin qarşılanmasından əmin olmaq məqsədi ilə Billinq və Keyfiyyətə Nəzarət  qrupları ilə əməkdaşlıq etmək
• Məsul olduğu sahələr üzrə hesabatların hazırlanması. İT şöbəsinin müvafiq qrup/bölümlərinin istifadəyə verilən layihələri və həyata keçirilən dəyişikliklər barədə vaxtlı-vaxtında rəhbərliyin məlumatlanıdırlması və aylıq hesabatlarının təqdim olunması
• Multiplay-a aid olan bütün məhsulların/şəbəkələrin/strukturların hazırlanması və onlari aktual vəziyyətdə tutulması.
• Multiplay mühəndisliyi və əməliyyatıları bölməsinə  problemlərin analizi, texniki bacarıqların təkmilləşdirilməsi, texniki məsələlərin koordinasiyası sahəsində dəstək olmaq və yeni layihələrin integrasiyasını həyata keçirmək

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:

• Problemləri müəyyən etmək və həll edəbilmə bacarığı
• Məxfi məlumatlarla işləyəbilmə
• Analitik düşünəbilmə
• Nəticə yönümlülük
• Konseptual düşünəbilmə
• Azərbaycan dilini səlis, İngilis cə Rus dillərini yaxşı bilmək

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:

• Riyaziyyat/İT ilə əlaqədar sahələrdə bakalavr/magistr təhsili
• GSM, Internet və TV xidmətləri sahəsində bilikli olmaq
• OS və AAA administratorluğu sahəsində 3 ildən artıq iş təcrübəsi
• SQL Fundamentals, Linux, Unix, MsSQL, MySQL, PL/SQL, Java bilik və təcrübəsi
• Şəbəkə administratorluğu sahəsində bilik və təcrübə
• PLSQL və Java biliyi üstünlükdür
• Radius və servers administratorluğu sahəsində təcrübə

Əlavə məlumat:

İş qrafiki: tam ştat
İş müddəti: daimi
Son müraciət tarixi: 06/08/2017

Müraciətlər hr@azerfon.az elektron ünvanına göndərilməlidir.
Başlıqda Sistem Administratoru qeyd olunmayan müraciətlər qəbul olunmayacaq.
Yalnız seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.

Nar is telecommunication services provider which started its operation since 2007. To keep contributing innovations we continuously improve our network to provide our subscribers with easier and more convenient communication tools.

Nar is the place where you can develop professionally and build the carrier. Our company creates necessary conditions for personal and professional development of its employees. Pleasant environment, sincere and friendly staff, interesting social projects and corporate events are the factors making Nar a work place of choice.
Today we are looking for a successful candidate to fill in the position of 

System Administrator

Role and Main responsibilities:

• Radius configuration development and operation.
• Servers Operational System administration,  Conditional Access System administration, documentation management, supporting project plans preparations, communication, leading and managing project through completion
• Participation in development of a solution architecture.
• Analyze, align and optimize an input data.
• Participation in the process of customer needs clarification.
• Bag fixing and products improvement.
• Participation in Business Support Systems (BSS) operation
• Work with Billing and Quality Assurance teams to perform feasibility of project and make sure deliverables are met
• Preparation of reports on areas of responsibility. Provide accurate and timely information about launched/done projects and tasks to appropriate groups/units of IT division  to its management on monthly basis
• Preparation and keeping updated of Muliplay BSS related products/system/network structure.
• Supporting Multiplay Engineering and Operation Unit such as problem analyzing and technical skills improvement / Technical coordination and responsibility of integration of new projects.

Required skills, qualifications and competencies:

• Ability to define and solve problems
• Ability to work around and manage confidential information
• Analytical skills
• Result oriented
• Conceptual thinking
• Fluent Azerbaijani,  upper intermediate English and Russian

Required education and work experience:

• Bachelor or Master Degree in Math/IT related fields
• GSM knowledge, Internet Service provider, TV services
• Minimum 3 plus year`s expirience in OS and AAA administration
• Experience and skills of SQL Fundamentals, Linux, Unix, MsSQL, MySQL, PL/SQL, Java
• Network skills and experience
• Experience in Radius and servers administration,

Additional information:

Job type: full-time
Employment type: permanent
Vacancy closing date: 06/08/2017

The applications should be submitted to:  hr@azerfon.az
Applications without System Administrator in e-mail subject will not be considered
Only shortlisted candidates will be contacted

Компания Nar приступила к своей деятельности в качестве провайдера телекоммуникационных услуг в 2007 году. Мы постоянно усовершенствуем нашу компанию с целью обеспечения наших абонентов инновационными и более простыми средствами связи.

Nar является тем местом работы, где вы сможете развиваться и добиваться карьерного роста. В нашей компании созданы все условия для индивидуального и профессионального развития наших сотрудников. Профессиональная среда, искренний и дружелюбный коллектив, интересные социальные проекты и корпоративные мероприятия являются факторами, отличающими нашу компанию.
В настоящее время мы ищем сотрудника на позицию

Системный Администратор

Роль и основные обязанности:

• Разработка и эксплуатация конфигурации Radius.
• Администрирование оперативной системы серверов, администрирование системы условного доступа, управление документацией, поддержка подготовки планов проектов, координация, руководство и управление проектом до завершения
• Участие в разработке архитектуры решения.
• Анализ, выравнивание и оптимизация входных данных.
• Участие в процессе определения потребностей клиента.
• Установка мультимножества и улучшение продукции.
• Участие в работе систем поддержки бизнеса (BSS)
• Работа с группами биллинга и качества для обеспечения выполнимости проекта и  соответствия результатов
• Подготовка отчетов по областям ответственности. Предоставление точной и своевременной информации о запущенных/выполненных проектах и задачах соответствующим группам/подразделениям ИТ-отдела и его руководству на ежемесячной основе
• Подготовка и введение обновленной информации о продуктах/системе/сети Muliplay BSS.
• Оказание поддержки многоплановому инженерно-эксплуатационного отделу, например, анализ проблем и улучшение технических навыков/Техническая координация и ответственность за интеграцию новых проектов.

Требуемые навыки, квалификации и компетенции:

• Умение выявлять и решать проблемы
• Способность работать и управлять конфиденциальной информацией
• Аналитические данные
• Ориентированность на результат
• Концептуальное мышление
• Свободное владение азербайджанским языком, английский и русский языки выше среднего уровня

Требуемое образование и опыт работы:

• Степень бакалавра или магистра в области математики / информационных технологий
• Знание GSM, провайдера интернет-услуг, ТВ-услуг
• Минимум 3-летний опыт работы в администрировании ОС и AAA
• Опыт и навыки работы с SQL Fundamentals, Linux, Unix, MsSQL, MySQL, PL / SQL, Java
•  Сетевые навыки и опыт
• Опыт администрирования Radius и серверов,

Дополнительная информация:

Тип работы: полный рабочий день
Тип занятости: постоянная
Дата закрытия вакансии: 06/08/2017

Заявки следует отправлять по адресу: hr@azerfon.az
Заявки без указания Системный Администратор в теме письма не рассматриваются
Только отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2018 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP