Менеджер по продажам B2B / Менеджер по работе с клиентами
 
JOB TITLE: Менеджер по продажам B2B / Менеджер по работе с клиентами
EMPLOYER: Real Estate Management DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2018-10-16 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2018-11-15

Вакансия

Менеджер по продажам B2B / Менеджер по работе с клиентами

Требования к кандидату

• Высшее образование
• Минимум 5 лет опыта работы в В2В
• Грамотная речь
• Умение составлять коммерческие предложения и презентации по продукту
• Навыки работы в 1С (отгрузки, документация, счета)
• Навыки работы в CRM системах
• Высокий уровень коммуникации, умение слушать и доносить информацию

Приветствуется:

• Понимание особенностей продажи упаковки и знание рынка с/x и агро-промышленности, знания в области Fresh продуктов
• Опыт работы с Федеральными Сетями
• Знание английского языка

Должностные обязанности

• Выполнение планов продаж
• Проведение презентаций продукции компании и сервиса
• Планирование, выстраивание и проведение встреч с клиентами
• Подготовка коммерческих предложений потенциальным клиентам
• Своевременное предоставление презентаций, образцов для клиентов
• Ведение клиентской  базы CRM
• Формирование документов, контроль оплат, контроль дебиторской задолженности
• Предоставление регулярной и своевременной отчетности по выполненной работе в установленной внутренними регламентами форме
• Участие в профильных выставках (РФ, EU, Asia) в случае необходимости

Линк для заявок :  https://hr.gilanholding.com/v/4934

 

B2B Sales Manager / Customer Service Manager

Requirements for a candidate

• Higher education
• At least 5 years of experience in B2B
• Grammatically correct speech
• Ability to make commercial proposals and presentations on the product
• Skills of work in 1C (shipments, documentation, invoices)
• Skills of working in CRM systems
• High level of communication, ability to listen and communicate information

Welcome:

• Understanding the characteristics of the sale of packaging and knowledge of the market with the / x and agro-industry, knowledge of Fresh products
• Experience with Federal Networks
• Knowledge of English

Job responsibilities

• Fulfilling sales plans
• Presentations of the company's products and services
• Planning, building and holding meetings with clients
• Preparation of commercial offers to potential customers
• Timely provision of presentations, samples for clients
• Maintain customer base CRM
• Formation of documents, control of payments, control of receivables
• Providing regular and timely reporting on the work performed in the form established by the internal regulations
• Participation in specialized exhibitions (RF, EU, Asia), if necessary

Request link :  https://hr.gilanholding.com/v/4934

 

B2B Sales Manager / Müştəri Xidmətləri Meneceri

Namizədə Tələblər

• Ali təhsil
• B2B-də ən azı 5 il təcrübəsi
• Müvafiq nitq qabiliyyəti
• Məhsul haqqında kommersiya təklifləri və təqdimatlar etmək bacarığı
• 1C-də iş bacarığı (göndərmə, sənədləşdirmə, faktura)
CRM sistemlərində iş bacarıqları
• Yüksək ünsiyyət  qurmaq səviyyəsi və məlumatı dinləmək bacarığı

Üstünlükdür:

• Qablaşdırma satışının, kənd təsərtüfatının və aqro-senayə bazarlarının xüsusiyyətlərini bilmək, Fresh məhsullar sahəsində bilik bacarıqlara malik olan namizədlərə üstünlük veriləcəkdir.
• Federal şəbəkələrlə satış təcrübəsi  və İngilis dili biliyi arzu olunandır

Vəzifə öhdəlikləri

• Satış planlarını yerinə yetirmək
• Şirkətin məhsul və xidmətlərinin təqdimatını keçirtmək
• Müştərilərlə görüşlərin planlaşdırılması və keçirilməsi
• Potensial müştərilərə kommersiya təkliflərinin hazırlanması
• Müştərilərə təqdimatların və nümunələrin vaxtında verilməsi
• Müştəri bazlı CRM-in qorunması
• Sənədlərin formalaşdırılması, ödənişlərin idarə edilməsi, debitor borclarının idarə edilməsi
• Daxili qaydalarla müəyyən edilmiş formada yerinə yetirilən işlər barədə mütəmadi və vaxtında hesabat vermək
• Zəruri hallarda ixtisaslaşmış sərgilərdə iştirak etmək (RF, Avropa Birliyi, Asiya)

Müraciət üçün link :   https://hr.gilanholding.com/v/4934

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP