Satınalma meneceri (ehtiyat hissələri üzrə)
 
JOB TITLE: Satınalma meneceri (ehtiyat hissələri üzrə)
EMPLOYER: Nurgun Holding DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2018-11-14 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2018-12-14

Satınalma meneceri (ehtiyat hissələri üzrə)

Əmək haqqı: 600-700 AZN.

Tələblər:

• Ali təhsil;
• Kompüter bilikləri;
• Rus və ingilis dillərini bilməli;
• İş təcrübəsi – 1 il;
• Məsuliyyətli, diqqətli və ünsiyyətcil olmalı;
• İnkişafa meyilli;
• Öz üzərində işləyən;
• Yaş həddi – 25 və yuxarı.

İş barəsində:

• Firmalarla danışıqların aparılması,
• Ещтийат щиссяляринин сатыcылары иля тясяррцфат ялагяляринин формалашдырылмасы вя эенишляндирилмяси, мал чешидинин юйрянилмяси, йени ещтийат щиссяляри базарларынын мцяййян едилмясиня даир тядбирляр щяйата кечирир
• Satınalma işlərinin təşkili,
• Техники хидмят мяркязини ещтийат щиссяляри иля вахтында тямин едилмясиня даир  ишляри щяйата кечирир,
• Satışa təqdim olunan məhsullara qiymətin təyin edilməsi,
• Ещтиййат щиссяляринин алынмасына даир сянядляшмя мясялялярини щялл едир,
• Məhsulların satışa görə bölünməsi,
• Ещтиййат щиссяляринин алынмасына даир сянядляшмя мясялялярини щялл едир,
• Müxtəlif hesabatların hazırlanması.

Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər CV göndərərkən mövzu qismində " Satınalma meneceri " yazmaqla hr@nurgun.az ünvanına göndərə bilərlər.

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP