Biznesə dəstək üzrə Baş / Aparıcı mütəxəssis / Mütəxəssis (Layihə və məhsullar üzrə menecer)
 
JOB TITLE: Biznesə dəstək üzrə Baş / Aparıcı mütəxəssis / Mütəxəssis (Layihə və məhsullar üzrə menecer)
EMPLOYER: AccessBank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-04-15 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-05-15

Biznesə dəstək üzrə Baş mütəxəssis / Aparıcı mütəxəssis / Mütəxəssis (Layihə və məhsullar üzrə menecer)

Öhdəliklər:

Proseslərin və Məhsulların işlənib hazırlanması

• Filialların yükünü azaltmaq, müştəri xidmətlərini və məhsulları / əməliyyatları yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə proseslərin / əməliyyatların avtomatlaşdırılması, mərkəzləşdirilməsi və rəqəmsallaşdırılması;
• Proseslərin və xidmətlərin (işlərin) yoxlanması, işlənib hazırlanması və optimallaşdırılması;
• Müştərilərə xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar proseslərdə / əməliyyatlarda / məhsullarda məhdudiyyətlərin və çatışmazlıqların aşkarlanması və təhlili.

Layihə idarəçiliyi

• Layihənin həyata keçirilməsi təşəbbüsünün irəli sürülməsi və planlaşdırılması;
• Bütün zəruri səhmdarları cəlb etməklə layihənin miqyasının və məqsədlərinin müəyyən olunması və onun texniki yararlığının təmin olunması;
• Ətraflı layihə planının işlənib hazırlanması; yekun tarixlərin təyin olunması, öhdəliklərin müəyyən edilməsi, layihənin icrasının monitorinqi və ümumiləşdirilməsi. Layihənin vəziyyəti ilə bağlı yüksək rəhbərlik üçün hesabatların hazırlanması.
• Təyin olunmuş vaxt və büdcə çərçivəsində layihənin tamamlanmasının təmin edilməsi.
• Baş Ofisdə / filiallarda daxili resursların koordinasiyası.
• Layihənin lazımi qaydada icra edilməsi üçün üçüncü şəxslərlə tərəfdaşlarıa münasibətlərin yaradılması və qorunub saxlanması.

Metodologiya, treninqlər:

• Sənədlərin / daxili reqlamentlərin yoxlanması, işlənib hazırlanması və standartlaşdırıması;
• Beynəlxalq münasibətlər üçün yararlı mühitin yaradılması, inkişafı və qorunub saxlanması – beynəlxalq münasibətlərin əlverişliliyi və sadəliyi;
• İşçi heyətinin təlimatlandırılmasında fəal iştirak: yüksək ixtisaslılıq səviyyəsinin təmin olunması və qorunub saxlanması.

Tələblər:

• Ali təhsil;
• Müvafiq bank sahələrində ən azı 2 illik iş təcrübəsi (Baş Ofisdə, filiallarda təcrübə);
• Bank məhsullarını və xidmətlərini, front ofis proseslərini (qeyri-kredit və kredit məhsullarını) yaxşı başa düşmək;
• Layihə idarəçiliyi sahəsində iş təcrübəsinə üstünlük verilir;
• Mükəmməl ünsiyyət vərdişləri;
• Mükəmməl yazılı və şifahi ünsiyyət vərdişləri;
• Yaxşı təşkilatçılıq qabiliyyəti, o cümlədən təfsilatlara qarşı diqqətcillik və çoxşaxəli qabiliyyət;
• Dəyişiklikləri qəbul etmək bacarığı, yeni biliklər əldə etməyə hazırlıq;
• Azərbaycan, rus və ingilis dillərini bilmək.

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Специалист / Старший / Ведущий Специалист по Поддержке Бизнеса (Менеджер по Проектам и Продуктам)

Обязательства:

Разработка Процессов и Продуктов

• Проявление инициативы по автоматизации, централизации и дигитализации процессов / операций с целью разгрузки филиалов, улучшения клиентского обслуживания и продуктов / операций;
• Проверка, разработка и оптимизация процессов и услуг (работ);
• Выявление и анализ ограничений и недостатков в процессах / операциях / продуктах, связанных с обслуживанием клиентов.

Управление проектом

• Инициация и планирование осуществления проекта;
• Определение масштаба и целей проекта с привлечением всех необходимых акционеров, и обеспечение его технической пригодности;
• Разработка подробного проектного плана; Наблюдение за всеми аспектами проектов; назначение окончательных дат, определение обязательств, мониторинг и суммирование хода проекта. Подготовка отчётов для высшего руководства касательно состояния проекта.
• Обеспечение завершения проекта в рамках установленного времени и бюджета.
• Координация внутренних ресурсов (в Головном Офисе / филиалах);
• Создание и сохранение отношений с третьими лицами / партнёрами для надлежащего осуществления проекта.

Методология, Тренинги:

• Проверка, разработка и стандартизация документаций / внутренних регламентов;
• Создание, развитие и сохранения надлежащей среды для международных отношений – доступность и лёгкость международных отношений;
• Активное участие в обучении персонала: обеспечение и сохранение высокого уровня компетентности.

Требования:

• Высшее образование;
• Не менее 2-х лет опыта работы в соответствующих банковских сферах (опыт в Головном Офисе, филиалах);
• Хорошее понимание банковских продуктов и услуг; процессов фронт-офиса (некредитных и кредитных продуктов);
• Опыт работы по управлению проектами считается преимуществом;
• Отличные коммуникационные навыки;
• Отличные навыки по письменному и устному общению;
• Прочные организационные способности, включая внимательность к деталям и многосторонние способности;
• Открытость к изменениям и готовность получить новые знания;
• Знание азербайджанского, русского и английского языков.

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!

 

Specialist / Senior / Leading Specialist in Business Support (Project and Product Manager)

Areas of Responsibility:

Process and Product Development

• To drive initiatives in regard with automation, centralisation & digitalisation of processes/operations with the goal of branch off-loading, improvements in customer service and products/operations;
• To revise, design and optimise processes and service (work) flows;
• To analyse and identify bottlenecks and drawbacks in customer service-related processes / operations / products;

Project Management

• To initiate and plan project implementation;
• To define project scope and objectives, involving all relevant stakeholders and ensure technical feasibility;
• To develop a detailed project plan; To oversee all aspects of projects: set deadlines, assign responsibilities and monitor and summarize progress of project. Prepare reports for upper management regarding status of project.
• To ensure completion of projects on time within budget and within scope.
• Coordinate internal resources (in Head Office/branches);
• Establish and maintain relationships with third parties/vendors for flawless project implementation;

Methodology, Trainings:

• To revise, develop & standardise documentation / internal regulation;
• To create, develop, sustain environment for IRs – accessibility, availability and easiness to internal regulations;
• Actively participate in staff trainings: ensuring and sustaining high level of competence;

Requirements:

• Higher education;
• Min 2 years working experience in related areas in banking (HO, Branch experience);
• Good understanding of banking products and services; front-office processes, (non-credit, credit);
• working experience in project management (would be a plus);
• Excellent communication skills;
• Excellent written and verbal communication skills;
• Solid organizational skills including attention to detail and multitasking skills;
• Open for changes and new knowledge acquiring;
• Languages: Azerbaijani language, Russian, English

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az. Please indicate the job title in the subject line!

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP